Uutisia ja tiedotteita

Tarjouspyyntö kiinteistöjen talvikunnossapidosta

25.10.2019 08.45

Niiniveden seurakunta pyytää tarjouksia kiinteistöjen talvikunnossapitotöistä Tervon ja Vesannon kuntien alueella

NIINIVEDEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT

Niiniveden seurakunta pyytää kirjallista tarjoustanne Tervon ja Vesannon kuntien alueilla sijaitsevien kiinteistöjen talvikunnossapitotyöstä seuraavasti:

Tässä tarjouspyynnössä talvikunnossapitotyöksi katsotaan tie-ja piha-alueiden, parkkipaikkojen sekä hautausmaiden auraus ja hiekoitustyöt sekä keväisin hiekoitushiekan poisto. Tarjouksen voi tehdä joko kaikista kiinteistöistä tai toisen kunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä (seurakuntakoti, kirkko, hautausmaat ja lisäksi Tervossa Pappila-kiinteistö).

Sopimuksen sisältö ja kesto

Työ suoritetaan urakoitsijan konekalustolla.
Työ sisältää:
-aurauksen
-hiekoituksen
-hautausmaiden käytävien auraukset erikseen sovitusti
-keväisin hiekoitushiekan poisto erikseen sovituilta alueilta

Sopimuskausi on 3 vuotta, alkaen 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika sopimuskaudella on 4 kk. Irtisanomisilmoitus on toimitettava kirjallisesti.

Mikäli toinen sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksesta johtuvia velvoitteita, on sopimus mahdollista purkaa päättymään välittömästi. Tällöin sopimusvelvoitteensa rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa välillisen ja välittömän vahingon.

Tarjouksen sisältö

Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Hintatarjoukseen tulee vastata liitteen mukaisella tarjoushintalomakkeella. Muulla tavalla tehtyä hintatarjousta ei oteta huomioon.
Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla kokonaan suomenkieliset.
Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus.

Lisäksi tarjoukseen on liitettävä:
- veroviraston todistus maksetuista veroista ja sotu-maksuista
-työeläkekassan/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkemaksuista
-tarjouspyynnön edellyttämät selvitykset toiminnasta
-Todistukset veroista ja maksuista eivät saa olla (2) kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään viisi (5) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä.

 

Hinnat ja hintojen sitovuus

Tarjoushinnat on esitettävä kiinteinä euromääräisinä tuntihintoina, eriteltynä arvonlisäveron osuus. Hintojen tulee sisältää kaikki urakoinnista aiheutuvat kustannukset.

Tarjouksessa ilmoitetut hinnat ovat sitovia koko sopimuskauden.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

                      Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos

  1. se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia

  2. siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin

  3. tarjoajalla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä työn toteuttamiseksi

  4. tarjoaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee

  5. tarjoaja ei ole ennakkoperintärekisterissä ja ei ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi tai

  6. tarjous saapuu myöhästyneenä.

Tarjousten vertailu

Vertailussa vaikuttavat hinta ja kalusto.

Koneisiin ja laitteisiin ja toimintaan liittyvät edellytykset

Yleisesti konetyypin tulee olla paikallisiin olosuhteisiin soveltuva. Koneiden ja laitteiden ympäristökuormitus tulisi minimoida mahdollisuuksien mukaan. Huomioitavaa on, ettei toiminnasta saa kohdistua maaperään ympäristöhaittoja kuten polttoaine-, rasva- tai öljypäästöjä.

Vastuu ja velvollisuus:

Urakoitsija vastaa kalustonsa ja henkilökuntansa kaikista kuluista ja vakuutuksista. Urakoitsija ottaa vastuuvakuutuksen, joka kattaa mahdolliset syntyvät vahingot ja laiminlyönnit kaikille osapuolille.

Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lain mukaan tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Jos jokin osa tarjouksesta sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai ammattisalaisuuden johdosta salassa pidettävää tietoa, tulee tällainen tieto toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite salaiseksi. Koko tarjousta ei tule merkitä salaiseksi. Jos liike- tai ammattisalaisuudeksi luokiteltavia tietoja ei ole ilmoitettu erillisellä liitteellä, tarjous tullaan käsittelemään kokonaan julkisena asiakirjana. Julkisia hankintoja ja asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

 

 

Tarjouksen toimittaminen

Kirjallinen, kokonaan suomenkielinen tarjous on toimitettava Niiniveden seurakunnan järjestelytoimikunnalla 28.11.2019 15 mennessä.

Yhteystiedot ovat:

                      Niiniveden seurakunta
                      Järjestelytoimikunta
                      Terveystie 5
                      72300 Vesanto

tai sähköpostin liitetiedostona (pdf) vesannonseurakunta@evl.fi

Tarjouskuoreen on merkittävä ”tarjous”

Lisätiedot

Lisäkysymyksiin vastaa Vesannon osalta seurakuntamestari Uolevi Laitinen
uolevi.laitinen@evl.fi tai puh. 040 5686272 ja
Tervon osalta seurakuntamestari Salme Karttunen salme.karttunen@evl.fi tai
puh 044 3846134

 

Liitteet          Tarjoushintalomake

« Uutislistaukseen